اطلاعات پایه محصول

NickBarazesh
image

گروه محصول :

در صورتی که نیک وب و نرم افزار نیک حساب همگام سازی شده باشند گروه محصولات در نیک حساب نمایش داده می شود. 

دانلود گروه محصول 1

دانلود گروه محصول2

مدیریت ویژگی ها :

در صورتی که نیک وب و نرم افزار نیک حساب همگام سازی شده باشند. تمامی ویژگی ها و اطلاعات محصول در نیک وب قرار خواهد گرفت.

دانلود مدیریت ویژگی ها 

مدیریت ویژگی ها :

تمامی محصولات ویژگی های را دارند که در صورت همگام سازی نیک وب و نیک حساب در داخل نیک وب این ویژگی ها قرار خواهد گرفت.

دانلود مدیریت مقادیر ویژگی ها 

گروه مدیریت ویژگی های محصول :

گروه مدیریت ویژگی تمام محصولات در صورت همگام سازی نیک وب و نیک حساب در بخش مدیریت ویژگی ها قابل کنترل خواهد بود.

دانلود گروه مدیریت ویژگی های محصول 

loder