مدیریت فروش ویژه

NickBarazesh
image

مدیریت قروش ویژه:

مدیر نیک وب میتواند برای محصولات قرار گرفته در نیک وب تخفیفات و فروش ویژه  در نظر بگیرد.

 دانلود مدیریت فروش ویژه 

مدیریت کالا در فروش ویژه رنگ بندی فروش ویژه:

یک سری رنگ بندی اضافه کنیم داخل مدیریت فروش ویژه قسمت برچسب ها این مورد می کنیم .

انتخاب میکنیم که کالا در کدام قسمت فروش ویژه بنشیند.

در بخش تخفیفات و فروش ویژه میتوان رنگ بندی هایی قرار داد تا کدام محصول در چه نوع گروه تخفیفی(به عنوان مثال تخفیف های دانشحویی) یا چه نوع فروش ویژه ای قرار بگیرد.(به عنوان مثال تخفیف های نوروزی)

دانلود مدیریت کالا در فروش ویژه و رنگ بندی فروش ویژه 

loder