مدیریت فروشگاه

NickBarazesh
image

در این بخش برای نیک وب که بازار یابی تعریف شده است توسط مدیر  یک ویترین در اختیار بازاریاب قرار میدهد و بازاریاب میتواند تمامی تغییراتی که در ویترین صورت می پذیرد را مشاهده کند.

دانلود ویترین 

پیامک: اگر بخواهند برای یک کاربر خاص پیامک ارسال کنند.

در این قسمت میتوان تعیین کرد برای کدام کاربر چه پیامکی و چه نوع پیامکی ارسال شود. ( به عنوان مثال پیامک رمز ورود ، پیامک وضعیت سفارش)

دانلود پیامک 

دانلود پیامک2

مدیریت سوالات :

برای کابران سوالات متداولی که توسط سایر کاریران انجام گرفته را نشان میدهد.

دانلود مدیریت سوالات 

loder